Ceny právních služeb

Cena právních služeb je vždy předmětem naší dohody. Pokud je to jen trochu možné, preferuji prvotní odhad a "zastropování" ceny právních služeb již při jejich objednání. Takový postup je vhodný nejen pro finanční jistotu klienta, ale i pro mě samotného. V určitých situacích (např. při běžícím soudním řízení) však často nelze časovou náročnost věci dostatečně přesně určit a je tak vhodné použít hodinovou sazbu. Ta nejčastěji činí částku 2 000 Kč/hod.

Ceny některých balíčků právních služeb

Převod nemovitosti

- komplexní služby při nákupu či prodeji nemovitosti od počátku do konce

- sepis kupní smlouvy a úschovní smlouvy (či jejich revize)

- úprava smluv dle požadavků klienta či druhé strany

- vyhotovení návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí

- ověření podpisů na listinách

- zastupování v řízení před katastrálním úřadem

- zabezpečená úschova kupní ceny v advokátní úschově na odděleném účtu

- úschova listin (zejména kupní smlouvy)

15 000 Kč

Nájemní smlouva na míru

- nájemní smlouva na míru pronajímateli

- posílení právní jistoty pronajímatele ve vztahu k nájemci

- snadná vymahatelnost dluhů z nájmu

- snadné vyklizení v případě ukončení nájmu

do 6 000 Kč

Revize a aktualizace stanov SVJ nebo BD

- revize stávajících stanov bytového družstva či společenství vlastníků jednotek

- uvedení stanov do souladu s platnými předpisy

- doporučení a konzultace vhodných ustanovení stanov SVJ či BD

- účast na shromáždění SVJ, přijetí nového znění stanov

- založení stanov do sbírky listin

- zápis změn do veřejného rejstříku

do 15 000 Kč

Prohlášení vlastníka

- sepis prohlášení vlastníka o rozdělení domu na jednotky

- doporučení a konzultace vhodných ustanovení prohlášení vlastníka

- úprava prohlášení vlastníka dle požadavků klienta po konzultaci

- návrh na vklad vymezených jednotek v domě do katastru nemovitostí

- založení nového znění prohlášení vlastníka do sbírky listin katastrálního úřadu

- zastupování v řízení před katastrálním úřadem

- součástí nejsou stanovy SVJ a tvorba schémat podlaží v domě

do 20 000 Kč

Smlouva o výstavbě jednotky

- tvorba smlouvy o výstavbě jednotky (či její revize)

- konzultace a zapracování připomínek ke smlouvě

- převod spoluvlastnického podílu na nemovité věci na stavitele

- návrh na vklad vystavované jednotky do katastru nemovitostí

- zastupování v řízení před katastrálním úřadem

do 20 000 Kč

Rozvod manželství

- tzv. nesporná varianta rozvodu

- sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů

- sepis dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem

- návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí včetně zastoupení u soudu

- návrh na rozvod manželství včetně zastoupení u soudu

- připojení druhého manžela k návrhu na rozvod manželství

- změna vlastnictví v katastru nemovitostí v souladu s vypořádáním majetku

do 15 000 Kč

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

- tvorba VOP na míru potřebám daného prodeje či revize stávajících VOP

- zapracování požadavků klienta na e-shop do VOP

- doporučení vhodných ustanovení do VOP

- povinné zákonné náležitosti VOP ve vztahu ke spotřebitelům

do 15 000 Kč

Objednejte si právní služby